Zásady pro soubory cookies

ČLÁNEK I.

ÚVOD A DEFINICE POJMŮ

1.1.        Evidence absolventů je služba dostupná na internetové adrese (URL) http://absolventi.upce.cz (dále jen „Evidence absolventů“).

 

1.2.        Provozovatelem evidence absolventů je Univerzita Pardubice (dále také jen „provozovatel“ nebo „Univerzita Pardubice“), se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ 00216275, DIČ CZ00216275.

 

1.3.        Smluvní vztah mezi uživatelem evidence absolventů a provozovatelem se řídí mj. těmito Zásadami pro soubory cookies (dále jen „Zásady“), Smluvními podmínkami užívání Evidence Absolventů a Zásadami zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů popisují, jak provozovatel shromažďuje a využívá informace a jaké možnosti má uživatel k dispozici.

 

1.4.        Jedním ze způsobů, jak provozovatel shromažďuje informace, je používání technologie označované jako soubory cookies.

ČLÁNEK II.

SOUBORY COOKIES

2.1.        Za účelem zlepšení služeb evidence absolventů provozovatele využívá evidence absolventů soubory cookies.

 

2.2.        Soubory cookies jsou textové soubory, které ukládají informace v internetovém prohlížeči uživatele a jedinečně identifikují počítač, mobilní telefon, nebo jiné zařízení uživatele. Tyto soubory obsahují specifické informace z předchozích návštěv uživatele na evidenci absolventů.

 

2.3.        K podobným účelům jako soubory cookies mohou být provozovatelem používány i další technologie (např. ukládání dat v internetovém prohlížeči nebo v zařízení uživatele, identifikátory spojené se zařízením uživatele a další software). V těchto Zásadách jsou všechny takové technologie označovány jako soubory cookies.

ČLÁNEK III.

ÚČEL POUŽÍVÁNÍ A KATEGORIE

3.1.        Soubory cookies přispívají zejména ke správné funkčnosti a správnému zabezpečení evidence absolventů, k zapamatování přístupových údajů do evidence absolventů, které v určitých případech není nutné opakovaně zadávat, a ke zjišťování, jaké funkce evidence absolventů jsou nejčastěji používané, na základě čehož může provozovatel co nejlépe přizpůsobit nabídku služeb požadavkům uživatelů.

 

3.2.        Soubory cookies může provozovatel umístit do počítače, mobilního telefonu, nebo jiného zařízení uživatele. Informace uložené v souborech cookies provozovatel získává, když uživatel používá nebo navštěvuje evidenci absolventů nebo weby a aplikace poskytované provozovatelem nebo třetími stranami, které využívají některou z funkcí evidence absolventů, včetně webů a aplikací poskytovaných provozovatelem nebo třetími stranami obsahující technologie evidence absolventů.

 

3.3.        Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami, a to v přímé souvislosti s aktivitami provozovatele.

 

3.4.        KATEGORIE SOUBORŮ COOKIES

 

Provozovatel využívá tři kategorie souborů cookies:

 

a)       Základní soubory cookies jsou nutné k tomu, aby evidence absolventů fungovala uživatelsky přívětivým a bezpečným způsobem. Pomocí této kategorie souborů cookies provozovatel ověřuje přístupové údaje uživatele a zjišťuje, jestli je uživatel přihlášen, a to za účelem usnadnění přístupu uživatele k evidenci absolventů a zajištění odpovídajícího prostředí a funkcí. Pomocí této kategorie souborů cookies provozovatel rovněž zajišťuje ochranu a zabezpečení uživatelského účtu a uživatelských dat.

b)      Personalizační soubory cookies se používají pro zapamatování preferencí uživatelů a k intuitivnějšímu používání evidence absolventů. Pomocí této kategorie souborů cookies provozovatel umožňuje používat užitečné funkce evidence absolventů, jako jsou např. předvolby, díky kterým může provozovatel uživateli poskytovat přizpůsobený obsah a prostředí evidence absolventů. Pomocí této kategorie souborů cookies provozovatel rovněž může přizpůsobovat poskytování obsahu relevantního z hlediska preferované jazykové mutace evidence absolventů.

c)       Analytické soubory cookies jsou používány pro interní analytiku, na základě které může provozovatel porozumět tomu, jak uživatelé používají evidenci absolventů za účelem budoucího zkvalitnění služeb a vylepšení funkcí evidence absolventů. Pomocí této kategorie souborů cookies může provozovatel analyzovat, které funkce evidence absolventů jsou pro uživatele nejužitečnější a které jeho funkce lze vylepšit.

 

3.5.        Stránky evidence absolventů používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače uživatele umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy uživatele) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v prohlížeči, pokud však tak uživatel učiní, tak nebude schopen plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním stránek evidence absolventů uživatel souhlasí se zpracováváním údajů společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Informace o zpracování osobních údajů společností Google jsou dostupné na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs .

ČLÁNEK IV.

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1.        Používání souborů cookies lze obvykle nastavit pomocí internetového prohlížeče uživatele. Většina internetových prohlížečů soubory cookies přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení internetového prohlížeče uživatele lze obvykle zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookies (nastavení souborů cookies se obvykle nachází v části Nástroje, Předvolby nebo Nastavení).

 

4.2.        Pokud uživatel v internetovém prohlížeči soubory cookies zcela zakáže nebo povolí užívání jen některých souborů cookies, může mít tento postup vliv na přístup uživatele k některým funkcím evidence absolventů a některé funkce evidence absolventů nemusí fungovat správně.

 

ČLÁNEK V.

ÚČINNOST ZÁSAD, ZMĚNY ZÁSAD

5.1.        ZMĚNY A AKTUALIZACE ZÁSAD. Univerzita Pardubice si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Zásady změnit, zejména při změně legislativy, technické změně v provozu evidence absolventů, v důsledku vývoje či rozšíření evidence absolventů, či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů.

 

Provede-li Univerzita Pardubice jakékoliv podstatné změny těchto Zásad, je povinna tuto skutečnost uživateli oznámit prostřednictvím evidence absolventů nebo jiným způsobem, aby uživatel měl příležitost zkontrolovat změny před tím, než vstoupí v platnost.

 

Pokud uživatel nebude s navrhovanými změnami Zásad souhlasit, může svůj účet zrušit nebo přestat užívat (dále se nepřihlašovat).

 

5.2.        Bude-li uživatel nadále používat evidenci absolventů poté, co Univerzita Pardubice zveřejní změny těchto Zásad nebo o nich zašle uživateli oznámení, platí, že uživatel se změnami k datu jejich vstoupení v platnost souhlasí.

 

5.3.        Tyto Zásady pro soubory cookies nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 6. 2020.