English version

Článek I – Úvodní ustanovení 

 1. Univerzita Pardubice dbá na kvalitu své vzdělávací a tvůrčí činnosti a provádí její pravidelné hodnocení, při kterém se opírá mimo jiné i o procesy zpětné vazby. 

 1. Univerzita Pardubice si cení všech svých absolventů a je si vědoma, že zpětná vazba, kterou od nich může získat, je neocenitelná. 

 1. Univerzita Pardubice nejen z tohoto důvodu zájem se svými absolventy zůstat vkontaktu a dále spolupracovat a za tímto účelem realizuje tzv. absolventský program. 

 1. Absolventský program se skládá z mnoha součástí. Vstupním bodem je tzv. Evidence absolventů, na kterou dále navazují další služby poskytované Univerzitou Pardubice v rámci absolventského programu (dále jen „další služby“).  

Článek IIEvidence absolventů 

 1. Evidence absolventů je služba dostupná na internetové adrese (URL) http://absolventi.upce.cz (dále jen „Evidence absolventů“). 

Evidence absolventů je službou, která svým uživatelům za podmínek sjednaných v této smlouvě umožňuje zejména: 

 • registraci a ověření nároku na zařazení uživatele do absolventského programu, 

 • zadání a aktualizaci kontaktních údajů pro potřeby komunikace s Univerzitou Pardubice, 

 • zadání a aktualizaci dalších údajů (např. údajů o profesi a zaměstnání) coby součásti zpětné vazby Univerzitě Pardubice, 

 • získání karty absolventa a 

 • správu dalších služeb. 

 1. Provozovatelem Evidence absolventů a smluvní stranou této smlouvy je Univerzita Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO 00216275, DIČ CZ00216275 („dále jen „Univerzita Pardubice“). Univerzita Pardubice je právnickou osobou a veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. 

Článek III – Uživatelé Evidence absolventů 

 1. Evidence absolventů je určena pouze absolventům některého z programů bakalářského, magisterského nebo doktorského studia realizovaného na Univerzitě Pardubice nebo jejími právními předchůdci. 

 1. Podmínkou účasti v Evidenci absolventů je ověření jejich absolventského statusu na základě údajů o absolvovaných studiích, které uživatel vyplnil. 

 1. Uživatel, u kterého byly ověřeny informace o absolvovaných studiích (dále jen „ověřený uživatel“), získává časově neomezený přístup a právo čerpat výhody a užívat služby, které jsou v rámci absolventského programu poskytovány. 

 1. Pokud to povaha konkrétních služeb vyžaduje, může proběhnout i ověření totožnosti uživatele (dále jen „ztotožněný uživatel“). 

Článek IV – Uzavření smlouvy suživatelem 

 1. Zaškrtnutím příslušného políčka „Přijímám smluvní podmínky“ a vyplněním e-mailové adresy v registračním formuláři Evidence absolventů a následným použitím aktivačního odkazu zaslaného na zadanou e-mailovou adresu uživatel potvrzuje, že uzavřel smlouvu s Univerzitou Pardubice a v plném rozsahu se s ní seznámil. Dále uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a Univerzitou Pardubice se bude řídit těmito smluvními podmínkami a dalšími podmínkami v tomto dokumentu uvedenými. 

 1. Na základě této Smlouvy se Univerzita Pardubice v souladu s podmínkami a vyloučením odpovědnosti dle této Smlouvy (viz čl. VIII) zavazuje poskytnout uživatelům bezplatně přístup do Evidence absolventů a uživatel se zavazuje službu Evidence absolventů užívat v souladu s ujednáními v této smlouvě. 

 1. Smluvní vztah mezi uživatelem a Univerzitou Pardubice se dále řídí Zásadami pro soubory cookies a Zásadami zpracování osobních údajů, které upravují způsob, jakým Univerzita Pardubice shromažďuje, nakládá, sdílí a uchovává osobní údaje uživatele v souvislosti sprovozem Evidence absolventů. 

 1. Univerzita Pardubice poskytuje služby Evidence absolventů svým uživatelům bezplatně. 

 1. Tyto smluvní podmínky se vztahují na služby Evidence absolventů 

 1. Pro další služby mohou platit specifické smluvní podmínky, ke kterým musí uživatel přistoupit v okamžiku aktivace příslušné další služby 

 1. Registrace uživatele, a tedy uzavření smlouvy ke službám Evidence absolventů je tak nezbytným, avšak nikoli nutně postačujícím předpokladem pro možnost využívání dalších služeb poskytovaných v rámci absolventského programu. 

Článek V – Účet, profil a přístupové údaje 

 1. Komukoli, kdo přistoupí na tyto smluvní podmínky, je na základě registrace vytvořen dočasně i funkčně omezený účet v rámci Evidence absolventů (dále jen „omezený uživatelský účet“).  

 1. Omezený uživatelský účet podle odst. 18 až do okamžiku úspěšného ověření statusu absolventa nezakládá uživateli právo čerpat výhody a užívat služby, které jsou v rámci absolventského programu poskytovány.  

 1. Omezený uživatelský účet podle odst. 18 slouží pouze pro komunikaci s uživatelem ve věci ověření jeho statusu absolventa, zejména pro vyplnění požadovaných údajů nezbytných pro ověření. 

 1. V rámci omezeného uživatelský účtu o sobě může uživatel dobrovolně uvést i další údaje nad rámec údajů nezbytných pro ověření.  

 1. Omezený uživatelský účet podle odst. 18 má pouze dočasný charakter a nedojde-li ze strany uživatele k vyplnění údajů nezbytných pro ověření jeho statusu absolventa nejpozději do 30 dnů, bude tento účet ukončen a uživatelský profil smazán. 

 1. Omezený uživatelský účet podle odst. 18 se v okamžiku úspěšného ověření statusu absolventa stává plnohodnotným uživatelským účtem, který zakládá uživateli právo čerpat výhody a užívat služby, které jsou v rámci absolventského programu poskytovány.  

 1. Uživatelský účet je zabezpečen přístupovými údaji zadanými uživatelem v průběhu registrace.  

 1. Uživatel je povinen přístupové údaje do Evidence absolventů uchovávat tak, aby tyto přístupové údaje nemohly být žádným způsobem zneužity či využity třetí osobou. Uživatel je především povinen chránit přístupové údaje před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Pokud dojde ke ztrátě, zneužití, popř. odcizení přístupových údajů, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Univerzitě Pardubice, a to Oddělení propagace a vnějších vztahů 

 1. Uživatel se zavazuje, že neumožní užívání Evidence absolventů přes své přístupové údaje třetím osobám. Uživatel odpovídá za újmu, která Univerzitě Pardubice vznikne porušením těchto povinností. Univerzita Pardubice nenese vůči uživatelům žádnou odpovědnost za případné zneužití přístupových údajů třetí osobou nebo za neoprávněné využívání Evidence absolventů přes přístupové údaje uživatele třetí osobou. 

 1. Uživatel má právo přístupové údaje kdykoliv změnit, zavazuje se však tyto údaje chránit udržovat v tajnosti.  

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za všechno, co se stane prostřednictvím jeho účtu, kromě případů, kdy ho uživatel zruší nebo nahlásí jeho zneužití.  

 1. Uživatel je povinen s ohledem na účely Evidence absolventů užívat Evidenci absolventů pod svou skutečnou identitou.  

 1. Uživatel má právo spravovat svůj osobní profil a nastavit si rozsah svého soukromí, zejména z hlediska zpřístupnění zadaných údajů dalším službám. 

 1. Povinné údaje uvedené uživatelem, které jsou nezbytné pro zřízení účtu v Evidenci absolventů, jsou jméno, příjmení, rok narození a kontaktní e-mail a dále údaje alespoň o jednom absolvovaném studiu v rozsahu rok absolvování, příjmení v čase dostudování, fakulta, absolvovaný program (včetně typu a formy) a obor. 

Článek VI – Karta absolventa 

 1. Karta absolventa prokazuje příslušnost svého držitele k absolventské obci Univerzity Pardubice a umožňuje mu využívat řadu benefitů a služeb poskytovaných v rámci absolventského programu. 

 1. Karta absolventa má podobu plastové karty opatřené jménem a příjmením držitele a čárovým kódem nesoucím identifikační znak karty.  

 1. Na zhotovení Karty absolventa má nárok ověřený uživatel Evidence absolventů na základě žádosti podané prostřednictvím svého profilu v Evidenci absolventů. 

 1. Karta absolventa je vydávána bezúplatně a její platnost je časově neomezená. 

 1. Karta absolventa je majetkem Univerzity Pardubice a je nepřenosná. 

 1. Karta absolventa se vyhotovuje v několika vizuálních stylech, ze kterých má uživatel v rámci žádosti na výběr. 

 1. Uživatel má právo volby, zda mu bude Karta absolventa doručena prostřednictvím pošty nebo zda si jí vyzvedne osobně na výdejním místě Univerzity Pardubice. V případě, že má být Karta absolventa doručena prostřednictvím pošty, je uživatel povinen uvést svou poštovní adresu. 

 1. Při převzetí Karty absolventa je uživatel povinen prokázat svou totožnost. 

 1. Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu má uživatel nárok na vydání nové Karty absolventa. Opakované vydání však může být zpoplatněno částkou 100 Kč. 

 1. Při ukončení této Smlouvy je držitel povinen Kartu absolventa zničit nebo vrátit na výdejním místě Univerzity Pardubice. 

 1. Veškeré informace týkají se Karty absolventa stejně jako kompletní seznam benefitů je uveden na webové stránce https://absolventi.upce.cz/karta-absolventa. 

Článek VII – Práva a povinnosti 

 1. Univerzita Pardubice je oprávněna: 

 1. kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit provoz Evidence absolventů či poskytování absolventského programu, 

 1. omezit, pozastavit nebo zrušit účet uživatele v Evidenci absolventů, pokud uživatel porušuje jakkoliv tuto Smlouvu, zejména pokud zneužívá služeb absolventského programu nebo jeho jednáním dochází k jakémukoliv porušování právních předpisů České republiky. 

 1. Uživatel je oprávněn: 

 1. využívat v souladu s touto Smlouvou i dalších pro uživatele závazných dokumentů bezplatně všech služeb poskytovaných Evidencí absolventů, 

 1. aktivovat či deaktivovat využívání dalších služeb, 

 1. k přístupu ke všem informacím a osobním údajům, které se jej týkají, 

 1. požadovat, aby Univerzita Pardubice osobní údaje uchovávala, zpracovávala a používala pouze v souladu s touto Smlouvou, podmínkami Zásad zpracování osobních údajůa předvolbami (nastavením) uživatele, 

 1. zrušit svůj účet v Evidenci absolventů. 

 1. Uživatel se zavazuje, že: 

 1. při užívání Evidence absolventů bude dodržovat ustanovení této Smlouvy a další závazné dokumenty pro uživatele, 

 1. bude udržovat svůj profil v Evidenci absolventů pravdivý a aktuální, 

 1. byla-li mu vydána Karta absolventa, pak oznámit její případnou ztrátu či odcizení a v případě ukončení této Smlouvy Kartu absolventa vrátit na výdejním místě Univerzity Pardubice nebo jí zničit. 

 1. Uživatel není oprávněn (nesmí): 

 1. vytvářet falešnou identitu v Evidenci absolventů, zkreslovat svou identitu, vytvářet profil uživatele pro kohokoliv jiného než pro sebe, nebo používat nebo se pokoušet používat cizí účet, 

 1. vyvíjet, podporovat nebo používat software, zařízení, skripty, roboty nebo jakékoliv jiné způsoby nebo postupy (včetně webových prohledávacích modulů, zásuvných modulů a doplňků prohlížeče nebo jakékoliv jiné technologie) za účelem získávání údajů z Evidence absolventů a dalších služeb, 

 1. potlačovat jakékoliv bezpečnostní funkce nebo obcházet či obelhávat jakékoliv nástroje kontroly přístupu nebo omezení používání Evidence absolventů, 

 1. zpětně zhotovovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód Evidence absolventů nebo dalších služeb nebo jakékoliv související technologie, která není otevřeným softwarem, 

 1. jakýmkoli způsobem kopírovat nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci Evidence absolventů, 

 1. narušovat chod Evidence absolventů nebo ho nepřiměřeně zatěžovat (např. spamem, útokem, apod.). 

 1. Uživatel souhlasí s tím, že Univerzita Pardubice je oprávněna mu posílat oznámení a zprávy prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v profilu v Evidenci absolventů, které souvisí s poskytováním služeb absolventského programu, se získáváním zpětné vazby a nabídkami spolupráce mezi uživatelem a Univerzitou Pardubice. 

 

Článek VIII – Zřeknutí a omezení odpovědnosti 

 1. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY. Univerzita Pardubice neposkytuje žádné záruky ohledně funkcí a dostupnosti Evidence absolventů. Univerzita neodpovídá za to, že provoz Evidence absolventů bude nepřerušený nebo bezchybný. Univerzita Pardubice poskytuje službu Evidence absolventů ve stavu, v jakém je dostupný. Univerzita Pardubice v nejvyšší možné míře v souladu s platnou právní úpravou vylučuje jakoukoliv odpovědnost za vady či záruku, vlastnictví, přesnosti údajů nebo způsobilosti k určitému účelu. 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU. Smluvní strany tímto v nejvyšší možné míře v souladu s platnou právní úpravou vylučují v souvislosti s touto Smlouvou a provozem Evidence absolventů odpovědnost Univerzity Pardubice za újmu (skutečnou škodu i ušlý zisk), poškození reputace či zásah do ochrany osobnosti, ztrátu údajů ani jakékoliv jiné nepřímé, náhodné, následné, zvláštní či trestní škody. Omezení odpovědnosti dle předchozího ustanovení se nevztahuje na odpovědnost v případech, kdy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný právní předpis limitaci náhrady újmy výslovně zakazuje. 

 1. DOSTUPNOST SLUŽBY. Univerzita Pardubice neposkytuje žádnou záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Evidence absolventů. Univerzita Pardubice nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů. Univerzita Pardubice není odpovědná za případnou ztrátu dat umístěných v systému Evidence absolventů. Univerzita Pardubice je oprávněna s vyloučením jakékoliv odpovědnosti za újmu nebo ztrátu dat kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit provoz Evidence absolventů. 

Článek IX – Ukončení smlouvy, zrušení účtu 

 1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna kdykoli ukončit tuto Smlouvu na základě písemného oznámení doručeného druhé straně. Při ukončení Smlouvy ze strany uživatele je oznámení možné adresovat Univerzitě Pardubice, a to Oddělení propagace a vnějších vztahů Za ukončení smlouvy se považuje rovněž zrušení uživatelem prostřednictvím uživatelského účtu. 

 1. Okamžikem ukončení Smlouvy uživatel ztrácí právo na přístup kEvidenci absolventů a jejímu použití, uživatelský účet bude zrušen. 

 1. Okamžikem ukončení Smlouvy uživatel rovněž ztrácí právo na přístup k dalším službám, které si prostřednictvím Evidence absolventů aktivoval. Uživatelské účty v dalších službách budou zrušeny podle pravidel stanovených v podmínkách konkrétních dalších služeb. 

Článek X – Ochrana osobních údajů 

 1. Univerzita Pardubice je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení nebo nařízení“) správcem osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů fyzických osob a nese za toto zpracování odpovědnost.  

 1. Univerzita Pardubice poskytuje uživatelům – fyzickým osobám informace o způsobu zpracování osobních údajů a dále informace o nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k němuž dochází při provozu Evidence absolventů, prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady zpracování osobních údajů. 

Článek XI – Řešení sporů a pravomoc soudů 

 1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory z této smlouvy se budou snažit řešit primárně smírnou cestou. Nebude-li možné vyřešit spor smírně, sjednávají smluvní strany, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a související s touto Smlouvou budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu v České republice, a to dle právních předpisů platných v České republice s vyloučením kolizních norem. 

Článek XII – Salvátorská klauzule 

 1. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy.  

Článek XIII – Účinnost smlouvy, změny smlouvy 

 1. ZMĚNY A AKTUALIZACE SMLOUVY. Univerzita Pardubice si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tuto Smlouvu změnit, zejména při změně legislativy, technické změně v provozu Evidence absolventů, v důsledku vývoje či rozšíření Evidence absolventů, či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů, a proto v této souvislosti smluvní strany sjednávají, že Univerzita Pardubice je oprávněna provádět změny v této Smlouvě, jakož i v Zásadách zpracování osobních údajů, Zásadách pro soubory cookies či jiných pro uživatele závazných dokumentech. 

 1. Provede-li Univerzita Pardubice jakékoliv podstatné změny těchto Zásad, je povinna tuto skutečnost uživateli oznámit prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uživatel uvedl ve svém profilu, nebo jiným způsobem, aby uživatel měl příležitost zkontrolovat změny před tím, než vstoupí v platnost.  

 1. Pokud uživatel nebude s navrhovanými změnami těchto Zásad souhlasit, může svůj účet zrušit. 

 1. Pokud uživatel nepřijme nové smluvní podmínky pro Evidenci absolventů do stanovené doby poté, co Univerzita Pardubice zveřejní změny těchto Zásad a zašle uživateli oznámení, platí, že uživatel se změnami k datu jejich vstoupení v účinnost nesouhlasí a jeho účet bude zrušen. 

 1. Tyto smluvní podmínky užívání Evidence absolventů nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 6. 2020.